Kỹ năng giao tiếp hội thoại cơ bản
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng Quản lý bản thân
Kỹ năng đàm phán
MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN XÃ HỘI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÂN HIỆU