Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự (Luật Tố tụng hình sự)
Công dân và trách nhiệm phòng, chống tham nhũng
Game - Đấu trường Ehou (Luật tố tụng hình sự)
Khái niệm, đặc điểm và hành vi của tham nhũng
Luật tố tụng hình sự - nguyên tắc và chủ thể của tố tụng hình sự
Một số nhận định thường gặp trong môn Luật tố tụng hình sự Việt Nam
Nguyên nhân và tác hại
Những tình tiết và nhận định thường gặp trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH
Pháp luật về huy động vốn của các Tổ chức tín dụng (Luật Ngân hàng)
Pháp luật về kiểm soát độc quyền nhà nước trong một số lĩnh vực (Luật kinh tế chuyên ngành)
Tiếng Anh chuyên ngành Luật – Hệ thống luật pháp
Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng