Học phần: Cơ sở văn hoá Việt Nam – EN01Giới thiệu về học phần:

Học phần này đề cập đến những kiến thức cơ bản về văn hóa, tiến trình văn hóa Việt Nam. Khởi đầu từ các điều kiện quy định và định vị văn hóa Việt Nam đến văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, cách thức ứng xử trong đời sống xã hội và tự nhiên, cuối cùng là sự đối mặt giữa nền văn hóa truyền thống và nền kinh tế thị trường. Từ đó sinh viên có kỹ năng xác định một nền văn hóa và đồng thời cũng hình thành và phát triển ở sinh viên khả năng hiểu và phân tích đánh giá một nền văn hóa cụ thể.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – Không sử dụng tài liệu.