Học phần: Dẫn luận ngôn ngữ học – EN03Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Ngôn ngữ, cách vận dụng các kiến thức về Ngôn ngữ học và các dạng thức bài tập về Ngôn ngữ, giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ một cách có hiệu quả nhất.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt thực hành – EN02

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu