Học phần: Đất nước học – EN17Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành, phát triển của các nước sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức. Sinh viên có thể nhận biết những đặc điểm địa lí, con người, hệ thống chính trị, giáo dục…; phân biệt các thể chế chính trị của những quốc gia này.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu