Học phần: Dịch đại cương – EN42Giới thiệu về học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về: các nguyên lý, nguyên tắc cơ bản của quá trình dịch thuật; một số vấn đề khó khăn, thử thách trong khi dịch theo đường hướng giao tiếp; sự khác nhau giữa dịch nói và dịch viết; các phương pháp dịch phổ biến hiện nay; kỹ năng xác định phạm vi giao tiếp, phạm vi trình bày vấn đề; các cách chuyển tải ý chính và ý phụ trong câu và các đoạn văn; kỹ năng phân tích văn bản gốc (ngôn ngữ nguồn); cách sử dụng từ, ngữ thuần Việt hoặc thuần Anh, (các quan hệ từ và câu); khả năng tổng hợp, sắp xếp biểu đạt ý tại ngôn ngữ đích, xác định loại độc giả; cách biên tập lại ý của các văn bản nói hoặc viết gốc tại ngôn ngữ đích.

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm– không sử dụng tài liệu