Học phần: Đọc – Tiếng Anh 5 – EN36Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp các kiến thức ngôn ngữ cơ bản phù hợp trình độ cao để phục vụ cho việc đọc hiểu như: cấu trúc của bài khóa, bố cục của đoạn văn, từ loại của tiếng Anh, cách tạo từ tiếng Anh,… Sinh viên được trang bị vốn từ về các chủ đề đã học và biết sử dụng từ học thuật theo chủ đề đã tìm hiểu.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Đọc – Tiếng Anh 4 – EN32

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm – không sử dụng tài liệu