Học phần: Giao thoa văn hóa – EN14Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan tới văn hóa, phong tục, truyền thống… của các nước sử dụng tiếng Anh và một số quốc gia khác trên thế giới. Sinh viên có thể nhận biết những bản sắc văn hóa của các quốc gia này và có thể so sánh với các nét văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ đó, sinh viên hiểu được ý nghĩa của học phần, có thái độ đúng đắn với việc tìm hiểu, nghiên cứu những kiến thức về văn hóa, phong tục, truyền thống… của các nước sử dụng tiếng Anh và một số quốc gia khác trên thế giới; hiểu được mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ để có ứng xử và giao tiếp tốt trong liên văn hóa với những con người trong đất nước đã học.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam – EN01, Đất nước học – EN17

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu