Học phần: Lịch sử phát triển Tiếng Anh – EN15Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của tiếng Anh trải qua các giai đoạn của lịch sử. Sinh viên được làm quen với những thuật ngữ của ngôn ngữ về ngữ âm, từ vựng hay ngữ pháp, thể hiện được khả năng và hiểu biết của mình ở mức độ tương đối về sự phát triển của tiếng Anh từ trước tới nay. Từ đó, sinh viên có thể đưa ra những nhận xét, nghiên cứu về từng thời kỳ phát triển, hiểu biết về hướng phát triển của tiếng Anh trên toàn thế giới, so sánh sự khác biệt tiếng Anh của Anh Quốc, Mỹ quốc, Úc và Canada.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu