Học phần: Logic học đại cương – EN08Giới thiệu về học phần:

Nội dung học phần cung cấp cho người học những các kiến thức cơ bản của Logic học như: đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của Logic học, phán đoán, suy luận và suy luận suy diễn, suy luận quy nạp, giả thuyết, chứng minh, bác bỏ….

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam – EN01; Tiếng Việt thực hành – EN02

Hình thức thi:                 Thi trắc nghiệm – không sử dụng tài liệu