Học phần: Lý thuyết dịch – EN43Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về ngành: lý thuyết dịch, các quan điểm về dịch, các kiểu loại dịch, các vấn đề hay gặp phải trong quá trình dịch, cách đánh giá một bản dịch… Qua đó sinh viên không những hiểu được chuyên ngành của mình đã chọn, mà còn nâng cao được kỹ năng dịch thuật.

Số tín chỉ: 2

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm + Tự luận – Không sử dụng tài liệu