Học phần: Lý thuyết tiếng tổng hợp – EN57Giới thiệu về học phần:

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết tiếng tổng hợp bao gồm phần Ngữ pháp, Từ vựng – Ngữ nghĩa học, Ngữ âm – Âm vị học; giúp cho sinh viên củng cố năng lực nghiên cứu, năng lực đánh giá phê phán một số lí thuyết liên quan đến các vấn đề Lý thuyết tiếng.

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: hoàn thành các học phần bắt buộc và không làm khóa luận tốt nghiệp.

Hình thức thi: Tự luận – Không sử dụng tài liệu