Học phần: Ngôn ngữ học đối chiếu – EN04Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được thủ pháp so sánh – đối chiếu nội ngôn ngữ và liên ngôn ngữ cả ở tầm vĩ mô (toàn bộ hệ thống ngôn ngữ) lẫn tầm vi mô (từ một phân hệ thống, một phương diện, một cấp độ đến từng âm, từng chữ, từng từ) và biết vận dụng thủ pháp so sánh vào việc nhìn nhận các sự vật, hiện tượng trong đời sống.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt thực hành – EN02, Dẫn luận ngôn ngữ học – EN03, Dịch đại cương – EN42, Tiếng Anh 1,2,3

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu