Học phần: Ngôn ngữ và văn hóa – EN07Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp các kiến thức liên quan tới Ngôn ngữ học, văn hóa, mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và văn hoá, giúp sinh viên hiểu được Văn hóa phản ánh trong từ vựng của Ngôn ngữ, trong thành ngữ, tục ngữ của Ngôn ngữ.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam – EN01, Giao thoa văn hóa – EN14

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu