Học phần: Ngữ pháp thực hành – EN12Giới thiệu về học phần:

Học phần này nhằm củng cố cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngữ pháp thực hành, cách vận dụng các quy tắc ngữ pháp cơ bản vào tạo cụm từ và câu, các dạng thức bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm – không sử dụng tài liệu