Học phần: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – EG02Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác; Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu lý tưởng của Đảng. Từ đó, giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – EG01

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – Không sử dụng tài liệu.