Học phần: Nói – Tiếng Anh 3 – EN27Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được các cấu trúc miêu tả, bày tỏ quan điểm, tán thành và phản đối, hiểu về trọng âm. Sinh viên hình thành được kỹ năng tranh luận bằng Tiếng Anh như: bày tỏ quan điểm cá nhân, tán thành hay phản đối. Đồng thời, sinh viên sử dụng được một cách hiệu quả ngân hàng từ vựng cung cấp ở mỗi bài học trong khi tranh luận và sử dụng được đúng trọng âm câu khi nói.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Nói – Tiếng Anh 2 – EN23

Hình thức thi: Thi nói – Không sử dụng tài liệu