Học phần: Nói – Tiếng Anh 4 – EN31Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được các cấu trúc miêu tả, bày tỏ quan điểm, tán thành và phản đối; có kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu và các âm phụ âm. Sinh viên được trang bị vốn từ vựng để giao tiếp ở trình độ trung cấp. Từ đó, sinh viên hình thành được kỹ năng tranh luận bằng Tiếng Anh như: bày tỏ quan điểm cá nhân, tán thành hay phản đối, sử dụng được một cách hiệu quả ngân hàng từ vựng cung cấp ở mỗi bài học trong khi tranh luận, sử dụng được đúng trọng âm câu khi nói.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Nói – Tiếng Anh 3 – EN 27

Hình thức thi: Thi nói – không sử dụng tài liệu