Học phần: Nói – Tiếng Anh 5 – EN35Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp các cấu trúc bày tỏ quan điểm, tán thành, phản đối; giúp sinh viên nắm được cách trình bày một vấn đề; có kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu; có vốn từ vựng để giao tiếp ở trình độ trên trung cấp và cao cấp. Từ đó sinh viên sử dụng thành thạo kỹ năng tranh luận bằng tiếng Anh, hình thành kỹ năng thuyết trình vấn đề một cách mạch lạc, sử dụng được một cách hiệu quả ngân hàng từ vựng cung cấp ở mỗi bài học trong khi tranh luận hoặc thuyết trình và đúng trọng âm câu ngữ điệu khi nói.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Nói – Tiếng Anh 4- EN31

Hình thức thi: Thi nói