Học phần: Nói – Tiếng Anh 6 – EN39Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên hiểu biết về bố cục của bài thi nói IELTS; các cấu trúc ngữ pháp ở trình độ cao; kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu; vốn từ vựng rộng và học thuật. Sau khi kết thúc học phần sinh viên sử dụng thành thạo kỹ năng trả lời phỏng vấn, biết mở rộng, phát triển câu trả lời, có khả năng trình bày một vấn đề lưu loát trong thời gian ngắn là 2 phút và có thể thảo luận về những vấn đề trừu tượng, khái quát, phát biểu ý kiến tranh luận, sử dụng được chính xác, đa dạng các cấu trúc ngữ pháp và vốn từ một cách hiệu quả, sử dụng được đúng trọng âm câu và ngữ điệu khi nói.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Nói – Tiếng Anh 5 – EN35

Hình thức thi: Thi nói