Học phần: Phân tích diễn ngôn – EN44Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn. Ngoài ra còn trang bị cách vận dụng các kiến thức về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn vào dịch thuật.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu