Học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; nghiên cứu các dạng thức làm khoa học từ đó vận dụng vào việc nghiên cứu đặc biệt là trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành ngôn ngữ học và viết bằng tiếng Anh.

Số tín chỉ: 02 Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Tiểu luận – Viết đề cương hoàn chỉnh cho một đề tài nghiên cứu khoa học