Học phần: Tiếng Việt thực hành – EN02Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về chuẩn ngôn ngữ, cách sử dụng từ ngữ đúng chuẩn, cách tránh các câu sai về cấu tạo và về logic, cách tóm tắt văn bản. Bên cạnh đó còn giúp sinh viên nâng cao thêm một bước kỹ năng vận dụng chuẩn ngôn ngữ vào việc sử dụng từ ngữ, cấu tạo câu và tóm tắt văn bản.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu