Học phần: Tin học đại cương – EG12Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các kiến thức cơ bản trong sử dụng công nghệ thông tin như: sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng bản trình chiếu, sử dụng Internet cơ bản.

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – Không sử dụng tài liệu.