Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh – EG03Giới thiệu về học phần:

Học phần đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

Số tín chỉ: 2

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (EG01)

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – Không sử dụng tài liệu.