Học phần: Từ vựng – ngữ nghĩa học – EN11Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp phân tích thành tố nghĩa, các cách nhìn truyền thống về ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp, cũng như các kiến giải truyền thống về hiện tượng đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm… và các quan hệ ý (sense relations); Sinh viên hiểu được quan niệm về mệnh đề và cú pháp logic, ý nghĩa của câu và của phát ngôn (bao gồm cả các cách nhìn nhận về hàm ngôn, tiền giả định…). Đồng thời sinh viên sẽ phát triển kỹ năng tự nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu một số vấn đề cụ thể, khả năng tư duy phê phán và bước đầu biết đánh giá các vấn đề của ngữ nghĩa học.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Ngôn ngữ học đối chiếu – EN04, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05, Ngữ âm thực hành – EN09, Ngữ pháp lý thuyết – EN13

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu