Học phần: Văn học Anh – Mỹ – EN16Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên hiểu được quá trình hình thành và phát triển của Văn học Anh-Mỹ trải qua các giai đoạn của lịch sử; giúp sinh viên nắm được với những thuật ngữ của văn học được sử dụng trong học phần như: văn xuôi, thơ, hài kịch, bi kịch, kịch lịch sử,… và thể hiện được khả năng hiểu biết của mình ở mức độ tương đối về nền văn học Anh-Mỹ, các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; có thể đưa ra những nhận xét, nghiên cứu về từng thời kỳ phát triển; bước đầu đánh giá được những tác phẩm kinh điển.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Đại cương văn hóa Việt Nam/ Cơ sở văn hóa Việt Nam – EL04/EN01, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm – Không sử dụng tài liệu