Học phần: Viết – Tiếng Anh 3 – EN29Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản phục vụ cho việc phát triển kỹ năng viết bài như: ngôn ngữ trang trọng và không trang trọng, từ đồng nghĩa, kết hợp câu, bố cục một bài viết,… Sinh viên được trang bị kỹ năng viết đoạn văn và kết hợp đoạn văn thành một bài văn. Ngoài các thể loại khác nhau đối với bài văn ra, sinh viên còn có khả năng viết thể loại báo cáo dưới dạng một bản báo cáo khoa học, làm cơ sở viết tiểu luận cho các học phần khác.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Viết – Tiếng Anh 2 – EN25

Hình thức thi: Tự luận – Không sử dụng tài liệu