Học phần: Viết – Tiếng Anh 5 – EN37Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản phục vụ cho việc phát triển kỹ năng viết bài văn: ngôn ngữ trang trọng và không trang trọng, từ đồng nghĩa, kết hợp câu, bố cục một bài viết… Bên cạnh đó sinh viên hình thành được kỹ năng viết đoạn văn và kết hợp đoạn văn để tạo thành một bài văn ở trình độ cao, viết báo cáo dưới dạng một bản báo cáo khoa học, làm cơ sở viết tiểu luận cho các học phần khác nhau của khóa học.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Viết – Tiếng Anh 4 – EN33

Hình thức thi: Tự luận – không sử dụng tài liệu