Học phần: Viết – Tiếng Anh 6 – EN41Giới thiệu về học phần:

Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản phục vụ cho việc phát triển kỹ năng viết bài văn: ngôn ngữ trang trọng và không trang trọng, từ đồng nghĩa, kết hợp câu, bố cục một bài viết… Sinh viên được trang bị các kỹ năng viết đoạn văn và kết hợp đoạn văn để tạo thành một bài văn ở trình độ cao, các thể loại báo cáo dưới dạng một bản báo cáo khoa học, làm cơ sở viết tiểu luận cho các học phần khác nhau của khóa học.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Viết – tiếng Anh 5 – EN37

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận – Không sử dụng tài liệu